What Should the New Regulation on Orphan and Paediatric Medicines look like

NoImg

 

                         

The Czech Association of Innovative Pharmaceutical Industry, under the auspices of the Czech Presidency of the Council of the EU, organizes an international conference. The topic of the meeting of experts will be the issue of rare diseases and medicines for pediatric use.

Date: October 20-21 2022
The first conference day: October 20
Time: 6 pm to 11
Venue: Prague House, Avenue Palmerston 16, Brussels

Second conference day: October 21
Time: 9 am to 1 pm
Venue: Czech Permanent Representation to the EU, Rue Caroly 15, Brussels

 

Goals and Topics

The aim of the conference is to provide a holistic view of orphan and pediatric medicines in the development of new medicines legislation, including the Presidency's vision and industry's commitment.

 • Rare diseases in Europe: achievements and gaps
 • Early diagnosis and comprehensive management of rare diseases – screening programs and European Reference Networks
 • European Pharmaceutical Industry contribution to better care for patients suffering from rare diseases
 • How can new Pharma Legislation improve the access for patients with rare diseases to innovative technologies
 • Evaluation of new technologies for rare disease management
 • Role of patients and real-world evidence in the assessment of new technologies for rare disease management
 • Pharmaceutical industry and rare diseases 

Attendees

The conference will be attended mainly by representatives of Czech and EU authorities working in the field of health and pharmacy (including the Ministry of Health of the Czech Republic and the European Commission and the State Institute for Drug Control), patient organizations, local and European innovative pharmaceutical industry, healthcare professionals and other partners.

Registration

If you are interested in attending the conference, please contact events@aifp.cz.

Additional information

The conference is a follow-up to the May international conference "Revision of the EU legislation for orphan medicinal products and paediatric use" held under the auspices of the Chairman of the Committee on Health of the Senate of the Parliament of the Czech Republic in professional cooperation with the Czech Association of Innovative Pharmaceutical Industry.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak by měla vypadat nová regulace pro léčivé přípravky na vzácná onemocnění a pediatrické použití 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu pořádá mezinárodní konferenci pod záštitou českého předsednictví v Radě EU. Tématem setkání odborníků bude problematika vzácných onemocnění a léčiv pro dětskou populaci.

Termín: 20. a 21. října 2022
První konferenční den: 20. října
Čas: 18 do 23 hod.            
Prostor: Pražský dům, Avenue Palmerston 16, Brusel                                              
Druhý konferenční den: 21. října
Čas: 9 do 13 hod.
Prostor: Stálé zastoupení ČR při EU, Rue Caroly 15, Brusel 

 

Cíle a témata

Cílem konference je poskytnout ucelený pohled na problematiku léčby vzácných onemocnění a léčiv pro děti při přípravě nové legislativy v oblasti léčivých přípravků, včetně vize předsednictví a závazku průmyslu.

 • Vzácná onemocnění v Evropě: úspěchy a nedostatky
 • Včasná diagnostika a komplexní léčba vzácných onemocnění – screeningové programy a Evropské referenční sítě
 • Příspěvek evropského farmaceutického průmyslu k lepší péči o pacienty trpící vzácnými onemocněními
 • Jak může nová farmaceutická legislativa zlepšit přístup pacientů se vzácnými onemocněními k inovativním technologiím?
 • Hodnocení nových technologií pro léčbu vzácných onemocnění
 • Úloha pacientů a dat získaných v reálné klinické praxi při hodnocení nových technologií pro léčbu vzácných onemocnění
 • Farmaceutický průmysl a vzácná onemocnění

Účastníci

Konference se zúčastní zejména zástupci českých a unijních úřadů působících v oblasti zdraví a farmacie (mj. Ministerstva zdravotnictví ČR a Evropské komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv), pacientských organizací, lokálního i evropského inovativního farmaceutického průmyslu, zdravotničtí pracovníci a další partneři.

Registrace k účasti

V případě vašeho zájmu o účast na konferenci, prosím kontaktujte events@aifp.cz.

Doplňkové informace

Konference navazuje konferenci s mezinárodní účastí „Revize EU legislativy pro léčivé přípravky na vzácná onemocnění a pro pediatrické použití“, která proběhla pod záštitou předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu České republiky za odborné spolupráce s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu v květnu tohoto roku.